Mô tả dự án

Dự án: Columbus University Marriott
Vốn huy động: 20.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạc

Để biết thông tin nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: http://www.clevelandinternationalfund.com/